Integritetspolicy

 1. Allmänt
 • 1.1 Denna integritets- och sekretesspolicy gäller då Ebba Development AB (Hemsiten) org. nr 559023-1675, Valhallavägen 10a, 237 36 Bjärred, e-mail: kontakt@hemsiten.se, (”Hemsiten”) tillhandahåller tjänster via webb eller app (”Tjänsten”).
 • 1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av denna policy.
 • 1.3 Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du att Hemsiten hämtar och lämnar information på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning samt behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. För att Hemsiten ska kunna tillhandahålla Tjänsten samtycker du genom att använda Tjänsten även till att uppgifter enligt punkterna 2.1, 2.2 samt andra uppgifter som du har låtit Hemsiten få del av, inklusive att du har en relation till Hemsiten får lämnas ut till Hemsitens samarbetspartners enligt punkt 4.2.
 • 1.4 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta ditt konto hos Hemsiten. Du kan avsluta ditt konto genom att att kontakta Hemsiten på kontakt@hemsiten.se. Hemsiten kommer då att radera eller avidentifiera information som kan hänföras till dig, med undantag för sådan information som Hemsiten enligt lag är skyldig att bevara, i normalfallet i 5 år efter det att du avslutat ditt konto hos Hemsiten

 

 1. Vilka uppgifter behandlar vi och varför
 • 2.1 Hemsiten samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du skapar ditt konto och använder Tjänsten samt vad Hemsiten från tid till annan ges tillgång till genom dina externa användarkonton. Hemsiten samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg.
 • 2.2 Hemsiten kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register och information som Hemsiten får del av från tredje parter.
 • 2.3 Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Hemsiten kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Hemsitens rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
 • 2.4 Hemsiten behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Hemsiten personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktionaliteter, att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.
 • 2.5 Hemsiten behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster, vilka är anpassade efter användarens preferenser, beteenden, behov eller livsstil.
 • 2.6 Om du inte vill att Hemsiten behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Hemsiten.

 

 1. Tredjepartssamverkan
 • 3.1 Hemsiten kan komma att lämna ut eller på annat sätt tillhandahålla information om användaren till Hemsitens samarbetspartners. Användare ska dock vara trygga med att Hemsitens samarbetspartners inte, med undantag av de fall som beskrivs i 3.2 nedan, kommer att kunna identifiera en användare, eftersom den information som lämnas ut vare sig innehåller namn, personnummer eller annan kontaktinformation och samarbetspartnern genom avtal har förbundit sig att inte samköra informationen med andra register i syfte att avslöja användarens identitet. Samarbetspartnern får inte heller lämna ut informationen till någon annan utan Hemsitens skriftliga godkännande. Informationen får vidare endast användas av mottagaren i syfte att analysera användarens preferenser, beteenden, behov och livsstil för att ta fram nya kund- och marknadsanalyser.
 • 3.2 Personuppgifter genom vilka det går att identifiera användare, samt även information om att användaren har en relation med Hemsiten, kommer att lämnas ut till Hemsitens samarbetspartners om användaren aktivt väljer att gå vidare godkänner detta i samband med ett presenterat erbjudande om tjänster från Hemsitens samarbetspartners.
 • 3.3 Hemsiten kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Hemsitens räkning, t.ex. våra IT-leverantörer, eller till leverantörer i Hemsitens annonsnätverk. Det är dock alltid Hemsiten som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt. Den information Hemsiten lämnar ut till annonsörer i Hemsitens annonsnätverk lämnas endast ut i marknadsföringssyfte.
 • 3.4 Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES. Genom att skapa ett Hemsiten-konto samtycker användaren till att användarens personuppgifter förs över och lagras utanför EU/EES.

 

 1. Ändring av villkor
 • 4.1 Hemsiten har rätt att när som helst ändra denna policy. Hemsiten ska med rimligt varsel via hemsida eller app underrätta användaren vid kommande ändringar av policyn. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Hemsiten innan den ändrade policyn träder ikraft. Du säger upp avtalet med Hemsiten genom att avsluta ditt konto hos Hemsiten.

 

 1. Övrigt
 • 5.1 När du laddar ner Hemsitens app på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning behöver Hemsiten lagra och hämta viss teknisk information från utrustningen för att Hemsiten ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att ladda ner appen samtycker du till att Hemsiten lagrar och hämtar viss teknisk information från utrustningen. Om du inte längre önskar att Hemsiten lagrar och hämtar den tekniska informationen måste du avinstallera appen.